Principios

 • Elaboración colectiva e aberta do Programa Electoral.
 • Elección aberta e asemblearia dos veciños e veciñas que finalmente integren a lista da candidatura.
 • Renuncia explícita aos créditos bancarios e a doazóns de particulares que poidan coartar a independencia política da candidatura.
 • Aposta clara por unha limitación drástica do gasto en campaña electoral.
 • Radicalidade democrática mediante fórmulas de participación directa.
 • Auditoría das contas municipais.
 • Orzamentos participativos, referendos vinculantes, asembleas deliberativas.
 • Defensa do ben común, rescatando das concesións os servizos públicos e implicación activa a nivel municipal nos eidos sanitario e educativo.
 • Compromiso ético-político para a revogabilidade dos cargos electos.
 • Limitación de salarios.
 • Transparencia, publicidade e rendición de contas.
 • Igualdade e non discriminación. Cooperación e Solidariedade.
 • Defensa e promoción da lingua, a cultura e a identidade galegas.
 • Laicidade da institución municipal.
 • Sustentabilidade ambiental.

Principios

Un dos principais sinais de identidade de Vilalba Aberta é a súa horizontalidade, onde a opinión de todas e todos conta por igual, e as decisións son tomadas en asemblea, como garantía de transparencia e democracia interna.

A asemblea, é o máximo órgano de decisión e está composto por todos os veciños e veciñas que se acheguen, tendo dereito a voz e voto independentemente se participan o non con asiduidade na mesma.

O grupo de coordinación, é o encargado de coordinar e impulsar o traballo da Asemblea, así como as áreas de traballo programático que así o precisen, e está composto por todos aqueles participantes da asemblea que así o desexen.

A comisión de finanzas encárgase do rexistro e a xestión do diñeiro previamente aprobada pola asemblea, e está composta polos participantes da asemblea a tal fin elixidos.

O grupo de voceiros/as é o encargado de poñer voz á asemblea nos medios de comunicación, coordinar o traballo nas redes sociais etc… Está formada tamén, por participantes elixidos entre a asemblea.

As áreas de traballo programático artéllanse en torno aos participantes da asemblea que conveñan en traballar sobre unha temática en concreto, a fin de dotar dunha maior profundidade á elaboración colectiva e aberta do noso Programa Electoral.